Hírek

A PSZ közleménye a mindennapos testnevelés napközis foglalkozások keretében történõ megszervezésérõl

A PSZ fontosnak tartja, hogy az iskolák biztosítsák tanulóik részére a mindennapos testmozgás lehetõségét, azonban a napközis foglalkozásokon való részvétel kötelezõvé tétele törvénysértõ.

A PSZ közleménye a mindennapos testnevelés napközis foglalkozások keretében történõ megszervezésérõl

iskolavezetõk figyelmét arra, hogy a kiadott közlemény ellentétes a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény [Kt.] rendelkezéseivel. Felhívja a figyelmet továbbá arra is, hogy az Alkotmánybíróság több alkalommal kimondta: a minisztériumi körlevelek, állásfoglalások, közlemények alkotmánysértõk, mivel azt a látszatot keltik, hogy a bennük foglaltak kötelezõek.

A Pedagógusok Szakszervezete fontosnak tartja, hogy az iskolák biztosítsák tanulóik részére a mindennapos testmozgás lehetõségét. Aggályosnak tartja azonban, hogy az Oktatási Államtitkárság olyan közleményt jelentet meg, amely félreérthetõ, nem veszi figyelembe, a jogszabályok rendelkezéseit, megtéveszti az iskolaigazgatókat és a szülõket.

A napközis foglalkozások ugyanis a nem kötelezõ tanórai foglalkozások közé tartoznak. Ebbõl adódóan a tanuló napközis foglalkozásokon való részvétele a szülõ döntésén múlik. A napközis foglalkozásokon való részvétel kötelezõvé tétele törvénysértõ. A napközis foglalkozásokról való mulasztást még akkor sem lehet figyelembe venni a tanuló értékelésénél, minõsítésénél, az iskoláztatási támogatás megvonásával kapcsolatos eljárásban, ha a napközibe beiratkozott tanuló igazolatlanul távol marad a napközis foglalkozásról.

A közlemény kiadása azért is érthetetlen, mivel a közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az iskoláknak - a kötelezõ és a nem kötelezõ tanórai foglalkozások keretében - meg kell szervezniük a mindennapos testedzést. Az általános iskolák elsõ-negyedik évfolyamán a tanórai foglalkozások keretében kell megszervezni a mindennapos testedzést.

Az igazgatók munkájának megkönnyítése érdekében közzé tesszük azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján e feladatokat meg kell oldani.

 

Budapest, 2011. augusztus 31.                             

Pedagógusok Szakszervezete

 

A mindennapos testedzés szervezését meghatározó rendelkezések

1. Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. Az iskolai egészségnevelési programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggõ iskolai feladatokat, beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. Az iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. [Kt. 48. § (3) bek.]

2. Az iskola a kötelezõ tanórai foglalkozások keretében köteles gondoskodni a könnyített testnevelés szervezésérõl. Az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint köteles biztosítani - ha az iskolában legalább négy évfolyam és annak keretén belül évfolyamonként legalább egy-egy osztály működik - az iskolai sportkör működését. A mindennapi testedzéshez szükséges idõkeretet a kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló idõkeret terhére kell megteremteni. Az iskola a nem kötelezõ tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló idõkeret terhére szervezi meg az iskolai sportkör foglalkozásait. A mindennapi testedzés megszervezésébe az iskolai sportkör foglalkozásait be kell számítani. Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működõ diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez - sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként (a továbbiakban: sportcsoport) - hetente legalább kétszer negyvenöt percet biztosítani kell, a nem kötelezõ tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló, a (7) bekezdés alapján számított idõkeretbõl. Az iskolai sportkör kezdeményezésére a (7) bekezdés alapján az egész iskolára számított nem kötelezõ tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló idõkeret legalább húsz százalékát (a továbbiakban: minimális idõkeret) az iskolai sportkör foglalkozásainak a megszervezéséhez kell biztosítani, ha az iskolában a sportcsoportok száma eléri az egész iskolára számított nem kötelezõ tanórai foglalkozások számának a tíz százalékát. A minimális idõkeret arányosan csökkenthetõ, ha a sportcsoportok száma kevesebb a nem kötelezõ tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló idõkeret tíz százalékánál. A sportköri foglalkozásokat testnevelõ végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ tanár vezeti. [Kt. 52. § (9) bek.]

3. A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások: az iskolai sportkör, a mindennapos testedzés. [114. § (1) bek.]

4. Alapszolgáltatás: az iskolában a mindennapos testedzés. [121. § (1) bek. 1.pont]

Budapest, 2011. augusztus 31.                                      

Pedagógusok Szakszervezete