Hírek

Eseti gondnok kirendelése a családi pótlék felfüggesztésekor

A PSZ vezetõi tagozat 2010. november 25. napján tartott ülésén a fenti, felvetõdött kérdésre kérésükre - kötelezõ erõvel nem bíró - szakmai álláspontunkat itt tesszük közzé.

Eseti gondnok kirendelése a családi pótlék felfüggesztésekor

Az alábbi jogszabályok alapján megállapítható, hogy az iskoláztatási támogatás természetben történõ nyújtásakor eseti gondnoknak a pedagógus egyáltalán nem jelölhetõ ki, míg az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelõs igen.

Errõl

1) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/A-C. §-a rendelkezik, amely értelmében:

68/A. § (1) A gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának a Cst. 15. § b) pontjában foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejűleg a települési önkormányzat jegyzõje - védelembe nem vett gyermek esetén - elrendeli a gyermek védelembe vételét.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje egy határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendelésérõl, az eseti gondnok kirendelésérõl és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történõ utalásáról. (…)

(5) A pénzfelhasználási terv figyelembevételével a települési önkormányzat jegyzõje egy határozatban dönt a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról, annak mértékérõl, idõtartamáról és módjáról, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendelésérõl, az eseti gondnok kirendelésérõl, és ezzel egyidejűleg a természetben nyújtott családi pótlék meghatározott összegének a családtámogatási folyószámlára történõ utalásáról.

68/C. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje a 68/A. § (2) bekezdése és a 68/B. § (5) bekezdése szerinti határozatában a gyermek részére - figyelemmel korára, egyéni szükségleteire és az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek véleményére - eseti gondnokot rendel ki.”

2) Ezt a jogszabályt egészíti ki a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása című részének 91/A. § és a 91/H. §-a, amely értelmében

91/A. § (1) A jegyzõ a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtására irányuló eljárást hivatalból megindítja, ha

(6) A jegyzõ a Gyvt. 68/C. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel eseti gondnokul elsõsorban a gyermek arra alkalmas más közeli hozzátartozóját, az óvodai és az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelõst, a védõnõt, a családsegítõ szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozóját, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottját vagy a polgármesteri hivatal - nem gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági feladatokat ellátó - ügyintézõjét rendeli ki. A gyermekjóléti szolgálat, illetve az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozói közül lehetõség szerint olyan személyt kell eseti gondnokul kirendelni, aki a védelembe vétel során nem gondozza a családot. (…)

91/H. § (1) Az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ nyújtására, akár az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével egyidejűleg, akár azt követõen kerül rá sor, a 91/B. § (7) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az iskoláztatási támogatás természetbeni formájának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a család jövedelmi és vagyoni helyzetére, a gyermek tényleges szükségleteire, a szülõ vagy más törvényes képviselõ, a korlátozottan cselekvõképes gyermek, a gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmény véleményére, továbbá a családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra, valamint azok céljára. A felfüggesztett iskoláztatási támogatás nem fordítható a család számára egyéb jogcímen nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások kiváltására.

(3) Az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ nyújtását a jegyzõ által kirendelt eseti gondnok biztosítja.

(4) Az eseti gondnok személyére és díjazására a 91/A. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az óvodai gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs eseti gondnoknak nem rendelhetõ ki.

(5) Az eseti gondnok elszámolására és felmentésére - a 91/J. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetek kivételével - a 91/D. § (8)-(10) bekezdését kell alkalmazni.”

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2010. november 26.

PSZ Országos Iroda Szakértõi