Hírek

A PSZ közleménye az államosított közoktatási intézmények vezetõinek megbízásáról

Elfogadhatatlan az intézményvezetõi gárda lecserélése, a pedagógusok elbocsátása, az érdekegyezetetés mellõzése. A Pedagógusok Szakszervezete követeli, hogy kezdõdjenek meg a tárgyalások az érdekegyeztetés rendszerének újragondolására, újraszabályozására.

A PSZ közleménye az államosított közoktatási intézmények vezetõinek megbízásáról

Az Országgyűlés minden elõzetes szakszervezeti egyeztetés nélkül fogadta el a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. Törvényt. A törvény 14. §-a (1) bekezdésének b) pontja akként rendelkezik, hogy a munkáltatói jog gyakorlójának eltérõ döntése hiányában, a törvény erejénél fogva, legkésõbb 2012. március 31. napján megszűnik azoknak az intézményvezetõknek a vezetõi megbízása, akik a megyei önkormányzatoktól átkerültek a kormány által kijelölt állami intézményfenntartóhoz, a megyei intézményfenntartó központokhoz. A megyei intézményfenntartó központ hatáskörébe tartozik többek között elõkészíteni és az oktatásért felelõs miniszternek felterjeszteni a közoktatási intézmények vezetõi megbízásának visszavonásával kapcsolatos javaslatokat.

A Pedagógusok Szakszervezete január 3-án megkereste dr. Réthelyi Miklós oktatásért felelõs minisztert, rámutatva arra, hogy tanév közben a vezetõváltás rendkívüli hátrányokkal járhat, veszélyeztetheti a tanév befejezését, a felvételi eljárások lebonyolítását, az állami vizsgák megszervezését, illetõleg az új tanév elõkészítését. A PSZ kezdeményezte, hogy az intézményvezetõi megbízások visszavonásával, az új megbízások kiadásával kapcsolatos kérdésekben induljon egyeztetési eljárás az érdekvédelmi szervezettel. A megkeresésre az oktatásért felelõs miniszter 2012. január 23-áig semmilyen választ nem adott.

A Pedagógusok Szakszervezete 2011. december 12-én a megyei közgyűlések elnökeit és a megyei kormányhivatalok vezetõit levélben arra kérte, hogy az állami fenntartásba kerülõ intézmények átvételi eljárásába, a munkáltatói jogokkal kapcsolatos egyeztetési folyamat kidolgozásába vonják be a PSZ illetékes megyei tisztségviselõit.

A Pedagógusok Szakszervezete 2012. január 20-án a Közoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülésén a közoktatásért felelõs helyettes államtitkártól értesült arról, hogy valamennyi átvett közoktatási intézmény esetében kiírták a nyilvános pályázatot a vezetõi feladatok ellátására. Ezért tényként lehet megállapítani, hogy a kormány és szervei ismét figyelmen kívül hagyták a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a területi érdekegyeztetésre vonatkozó rendelkezéseit, figyelmen kívül hagyták továbbá a Pedagógusok Szakszervezetének kérését és kezdeményezéseit.

A Pedagógusok Szakszervezete alátámasztottnak látja abbéli félelmét, hogy a közoktatási rendszer államosítása megfelelõ alapot teremt a szakszervezeti érdekegyeztetés kizárásához, az intézményvezetõi gárda teljes lecseréléséhez és a pedagógusok elbocsátásához. A Pedagógusok Szakszervezete sajnálatosnak tartja, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya folytatni kívánja az általa bevezetett és az Alaptörvénnyel szentesített gyakorlatot, miszerint döntéseit mind központi, mind területi szinten az érdekképviseleti szervek véleményének megkérdezése nélkül, minden egyeztetést mellõzve hozza meg. A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja ezt a kormányzati magatartást, ezért követeli, hogy kezdõdjenek meg a tárgyalások az érdekegyeztetés rendszerének újragondolására, újraszabályozására.

A Pedagógusok Szakszervezetének meggyõzõdése, hogy csak érdemi párbeszéddel lehet fenntartani a közoktatási intézményekben az alkotó munkához szükséges „munkabékét”.

Budapest, 2012. január 23.                                                  

Pedagógusok Szakszervezete