Hírek

A PSZ közleménye a Kormány pedagógusokat (is) érintõ megszorító intézkedéseirõl

A megjelent kormányhatározatra tekintettel világossá vált, egyre kevesebb esélyt látunk az államtitkár asszonnyal történõ érdemi megállapodásra. A Pedagógusok Szakszervezete követeli, hogy a Kormány azokat az intézkedéseket, amelyek több tízezer álláshely megszüntetésével járhatnak, ne vezesse be!

A PSZ közleménye a Kormány pedagógusokat (is) érintõ megszorító intézkedéseirõl

A Pedagógusok Szakszervezetének

k ö z l e m é n y e

a Kormány pedagógusokat (is) érintõ megszorító intézkedéseirõl

 1. A Pedagógusok Szakszervezete a Magyar Közlöny 2012. évi 139. számában megjelent kormányhatározatból értesült arról, a Kormány régen eldöntötte, hogy a pedagógusok munkaterheit radikálisan megnövelõ törvényi rendelkezéseket 2013. szeptember 1-jétõl hatályba lépteti akkor is, ha az új illetmény-elõmeneteli rendszer nem kerül bevezetésre. A pedagógusok munkaterheit meghatározó rendelkezéseket – 32 óra kötött munkaidõ (22-26 óra tanítással lekötött idõ, 6 óra egyéb teendõkre, így eseti helyettesítésre, tanulói felügyeletre igénybe vehetõ idõ) – ugyanis a köznevelésrõl szóló törvény 62. §-a tartalmazza, amelynek felfüggesztésérõl a határozat nem intézkedik.

 2. A határozatból egyértelműen megállapítható az is, a Kormány meg akarja szüntetni annak lehetõségét, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után tovább lehessen foglalkoztatni bárkit azok közül, akik költségvetési intézményben, így a települési önkormányzatok és az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévõ közoktatási intézményekben dolgoznak.

 3. Az oktatásért felelõs államtitkárral történt 2012. október 17-i egyeztetés során jeleztük, hogy a pedagógusok munkaterheinek radikális megnövelése, és az intézmények állami fenntartásba vétele súlyos következményekkel járna a köznevelés rendszerének működtetése terén. Ígéretet kaptunk arra, hogy 2012. november 9-én az általunk jelzett kérdésekben további egyeztetésekre kerül sor. A megjelent kormányhatározatra tekintettel világossá vált, egyre kevesebb esélyt látunk az államtitkár asszonnyal történõ érdemi megállapodásra.

 4. A Pedagógusok Szakszervezete követeli, hogy a Kormány azokat az intézkedéseket, amelyek több tízezer álláshely megszüntetésével járhatnak, ne vezesse be!

 Mellékeljük a kormányhatározat vonatkozó pontjait.

 Budapest, 2012. október 25.

 Pedagógusok Szakszervezete

Melléklet

A Magyar Közlöny 2012. évi 139. számában megjelent a megszorító intézkedéseket részleteiben tartalmazó kormányhatározat.

(kivonatos szöveg)

 A Kormány 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozata

a 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról

 „A Kormány a 2013. évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében a következõ határozatot hozza:

A Kormány

(...)

4. a) egyetért azzal, hogy a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó – a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 65. §-ában, valamint 7. és 8. mellékletében meghatározott – illetményemelési kötelezettségek 2013. szeptember 1-jével történõ hatálybalépésére csak abban az esetben kerüljön sor, ha a 2013. évi makrogazdasági és költségvetési feltételek azt lehetõvé teszik;

b) felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, a köznevelési törvényben a pedagógus életpálya modell 2014. január 1-jével történõ hatálybalépésének megfelelõ módosításáról szóló elõterjesztést terjessze a Kormány elé;

 Felelõs: emberi erõforrások minisztere

                   nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. április 30.

(...)

6. felhívja az érintett minisztereket, hogy a közszolgálati tisztviselõk, közalkalmazottak, igazságügyi alkalmazottak, ügyészségi alkalmazottak, a rendvédelmi és a honvédelmi szervek foglalkoztatottjai, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatott, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a szükséges szolgálati idõ feltétel teljesülésekor és az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor az egyes jogállási törvényekben, valamint a költségvetési törvényben a jogviszony kötelezõ megszűnésének, megszüntetésének jogszabályi alapjai megteremtésérõl szóló elõterjesztést és a módosításokat terjesszék a Kormány elé;

 Felelõs: közszolgálati tisztviselõk, igazságügyi alkalmazottak, ügyészségi alkalmazottak esetében, továbbá minden érintett jogállási törvény egységes szabályozási elvek mentén történõ módosításáért: a közigazgatási és igazságügyi miniszter a nemzetgazdasági miniszter bevonásával

közalkalmazottak esetében: a nemzetgazdasági miniszter az emberi erõforrások miniszterének bevonásával

rendvédelmi szervek foglalkoztatottjai esetében: a belügyminiszter a nemzetgazdasági miniszter bevonásával

honvédelmi szervek foglalkoztatottjai esetében: a honvédelmi miniszter a nemzetgazdasági miniszter bevonásával

a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében: nemzetgazdasági miniszter

 Határidõ: 2012. október 31.

(...)

9. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a költségvetési szervekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében a korhatár elõtti ellátások, a szolgálati járandóság, valamint a nyugellátások vonatkozásában terjesszen a Kormány elé olyan jogszabály-módosítási javaslatot, amely a költségvetési szervekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állóknál az érintett ellátások és az illetmény/munkabér együttes folyósítását tiltja meg;

 Felelõs: emberi erõforrások minisztere

                   közigazgatási és igazságügyi miniszter

                   nemzetgazdasági miniszter

 Határidõ: 2012. október 31.

(...)

19. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elõ a béren kívüli juttatásokra az egyes meghatározott juttatásokkal egyezõ személyi jövedelemadó- és egészségügyi hozzájárulásmérték bevezetésére vonatkozó javaslatot.

 Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

 Határidõ: azonnal”

 A kormányhatározat szövege önmagáért beszél!

 

Szükségesnek tartjuk azonban kiemelni:

 1. A 2013. szeptemberre tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetésének elmaradása nem jelenti egyben azt is, hogy elhalasztják a tanítási órák (ma: kötelezõ óraszám), a kötelezõ benntartózkodás, a minõsítés, a pedagógusok új elõmeneteli rendszerének bevezetését, hogy csak a legfontosabbakat jelezzük.

2. Kényszernyugdíjazás: a közszférában megszűnik, a nyugdíjjogosultságot szerzettek további foglalkoztatásának lehetõsége. Vonatkozik ez az óraadó tanárként foglalkoztatottakra, továbbá a korhatár elõtti ellátásban (korábban elõrehozott öregségi nyugdíj, stb.) részesülõkre is.

3. A béren kívüli juttatásokra (cafetéria) bevezetik a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás levonását.