Hírek

Közlemény a PSZ alapszervezeti titkárai részére

Közlemény a PSZ alapszervezeti titkárai részére

Kedves Titkár Kollégák!

 

I.

A Magyar Országgyűlés és a Kormány döntései alapján teljes egészében megváltoztak azok a szabályok, amelyek szerint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknak el kell látniuk feladataikat. A Kormány a foglalkoztatás kérdéseit meghatározó kormányrendeletét a lehetõ legkésõbbi idõpontban, 2013. augusztus 30-ai dátummal jelentette meg. Az azóta eltelt idõszak sem volt elégséges ahhoz, hogy minden rendelkezés valóságos értelme és tartalma „feltárásra kerüljön”. Az állami intézményfenntartó központ egyes tankerületeiben, illetõleg az egyes iskolákban számos foglalkoztatási kérdésben eltérõ, és a Pedagógusok Szakszervezete szerint törvénysértõ gyakorlat kezd kialakulni.

Kérem a Pedagógus Szakszervezet választott tisztségviselõit, nyújtsanak segítséget az adott iskolában minden pedagógusnak jogaik érvényesítéséhez, függetlenül attól, hogy szakszervezetünk tagja-e vagy sem. Kérem továbbá, hívják fel a figyelmét mindazoknak, akik nem tagjai a Pedagógusok Szakszervezetének, hogy jogsegélyszolgálatunk minden szakszervezeti tag részére segítséget tud nyújtani a hatóságok és a bíróságok elõtti - adott esetben a munkáltatóval szemben lefolytatott - egyeztetési eljárásokban. Meg kell értetni a köznevelés intézményeiben dolgozókkal, hogy jogaik megvédése érdekében az adott munkahelyen együtt, közösen tudnak csak eredményesen fellépni.

A választott szakszervezeti tisztségviselõ munkajogi védelmet élvez. Közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történõ megszüntetéséhez, a munkakörétõl eltérõen más munkakörben történõ foglalkoztatásához vagy más munkáltatóhoz történõ átirányításához a közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges. Ezen túl a Kormány és a Sztrájkbizottság között létrejött megállapodás alapján monitoring rendszer működik az állami intézményfenntartó központban, amelynek lényege, hogy minden jogellenes cselekmény jelzésére mód és lehetõség van a munkáltató, a tankerület vezetõje felé. Amennyiben pedig helyben nem születik megoldás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az állami intézményfenntartó központ elnökével.

 

II.

Annak érdekében, hogy a munkahelyi érdekvédelem minél hatékonyabb legyen, a következõkre hívom fel a figyelmüket:

1. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben az intézmény vezetõje jogosult és köteles az adott köznevelési intézményben foglalkoztatottak tekintetében gyakorolni a munkáltatói jogokat. Nem terjed ki ez a joga a kinevezésre és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére, valamint azokra a döntésekre, amelyek érintik a bérgazdálkodás kérdéseit. [Nkt. 61. § (6) bek.] E rendelkezésbõl következõen a munkahelyi választott szakszervezeti tisztségviselõ egyeztetõ partnere az adott intézmény vezetõje. Az intézmény vezetõje nem háríthatja el a választott szakszervezeti tisztségviselõ „fellépését”. A választott szakszervezeti tisztségviselõ jogosult a közalkalmazottakat tájékoztatni a foglalkoztatással összefüggõ kérdésekben, jogosult a munkáltatótól az intézményben foglalkoztatottakkal összefüggõ gazdasági és szociális kérdésekben tájékoztatást kérni, jogosult a munkáltatói intézkedéssel, döntéssel vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, és ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. [Mt. 272. §]

2. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak heti teljes munkaidejének nyolcvan százaléka az úgynevezett kötött munkaidõ, amely alatt a pedagógus az intézményvezetõ által meghatározott feladatokat köteles ellátni. A munkaidõ fennmaradó részével a pedagógus maga „rendelkezik”, munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. Ezért a munkáltató nem állapíthat meg olyan munkaidõ-beosztást, amelynek következtében harminckét óránál többet kell a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, illetve a pedagógiai szakszolgálat intézményében benntartózkodnia. Értelemszerűen ezt a kérdést havi átlagban kell vizsgálni, hiszen az egyes feladatok végrehajtása eltérõ igénybevételt jelenthet a különbözõ tanítási heteken. Amennyiben azonban havi átlagban a heti harminckét óra benntartózkodási idõt túllépik, a pedagógus az elõírtnál több munkát végzett, részére külön díjazást kell a munkáltatójának kifizetni.

Ezért rendkívül fontos, hogy a munkaidõ-nyilvántartásból egyértelműen kiderüljön, hány órát tartózkodott egy nap, egy héten, egy hónapon belül a pedagógus az intézményben. A választott szakszervezeti tisztségviselõ hívja fel az érintettek figyelmét arra, hogy minden, a munkáltató által elrendelt feladat végrehajtására történõ benntartózkodást tüntessenek fel a munkaidõ-nyilvántartásban.

Ha kell, a választott szakszervezeti tisztségviselõ vegye át az érintettektõl a munkáltatói nyilvántartást, és adja át a munkáltató részére azokat. Ne engedjék meg, hogy munkáltatói utasítás alapján a pedagógusok ne tüntessék fel a harminckét óra feletti benntartózkodást. [Nkt. 62. § (5) bek.]

3. A pedagógus munkaköri feladatként a teljes munkaidõ ötvenöt-hatvanöt százalékában köteles tanórai és egyéb foglalkozást megtartani. Ez annyit jelent, hogy a pedagógusnak egy héten huszonkettõ-huszonhat tanórai és egyéb foglalkozása lehet. A kötött munkaidõ fennmaradó részében azonban a pedagógus eseti helyettesítés ellátására kötelezhetõ. Mindebbõl az következik, hogy a pedagógusok a közalkalmazotti kinevezésükben feltüntetett illetményért legfeljebb heti huszonhat órát kötelesek tanítással eltölteni. Ezen felül eseti helyettesítés ellátására kötelezhetõ anélkül, hogy a munkáltató ellenszolgáltatást fizetne érte. Az eseti helyettesítés elrendelésére azonban csak kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetõsége a munkáltatónak, nevezetesen akkor, ha

- a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,

- a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás is sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelõ szakember,

- a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. Egy pedagógusnak az eseti helyettesítés alapján elrendelt tanórai és egyéb foglalkozása egy tanítási napon nem haladhatja meg a két órát, egy tanítási héten pedig a hat órát. Az eseti helyettesítéssel érintett napok száma pedig egy tanítási évben nem lehet több harminc tanítási napnál.

Az intézményi szakszervezeti tisztségviselõ feladata, hogy ennek pontos dokumentálását folyamatosan figyelemmel kísérje.

4. Abban az esetben, ha a pedagógusnak a munkáltató a heti huszonhat óránál és az eseti helyettesítésen kívül, vagy az eseti helyettesítésre rendelkezésre álló idõ túllépésével további tanítási órát vagy egyéb foglalkozás megtartását rendelik el, a pedagógus rendkívüli munkát végez, és ezért díjazás illeti meg.

 

Tisztelt Titkár Kollégák!

Minden értelmezésre váró kérdésre lehetetlen kitérni. Ha bármilyen jogszabály értelmezési problémájuk van, azt a psz@pedagogusok.hu e-mail címre jelezzék jogi szakértõinknek.

Kérem, tüntessék fel e-mail címüket, s azt, hogy hol, milyen intézményben, milyen tisztséget töltenek be.

Budapest, 2013. november 14.

Üdvözlettel:

Galló Istvánné
PSZ elnök