Hírek

Sikeres volt a jogalkotási kezdeményezésünk a 40 éves jogosultsági idõvel bíró nyugdíjba vonulók számára

A Pedagógusok Szakszervezete sikerrel kezdeményezte a jogalkotóknál, hogy ne csak az elõrehozott öregségi nyugdíj feltételeivel rendelkezõk kérelmezhessék a felmentésüket, hanem azok a nõk is, akik a 40 év jogosultsági idõvel rendelkeznek.

Sikeres volt a jogalkotási kezdeményezésünk a 40 éves jogosultsági idõvel bíró nyugdíjba vonulók számára

A Pedagógusok Szakszervezetének kezdeményezése sikert ért el! Örömmel tájékoztatjuk a honlapon is tagjainkat és a közvéleményt arról, hogy a 40 éves jogo­sultsági idõvel igénybe vehetõ öregségi teljes nyugdíj feltételeivel legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ nõk is kérhetik - írásban – a felmentésüket, ugyanúgy, mint ahogyan az elõrehozott öreg­ségi nyug­díj feltételeivel rendelkezõk. Ez esetben a nõk nyug­díjasnak minõsülnek,  ennek megfelelõen jogosulttá válnak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 78. § (4) bekezdésében szabályozott kedvezményesen megállapítható 40 éves jubileumi jutalomra az ott meghatározottak szerint.

A Magyar Közlöny 32. számában megjelent az egyes köz­szol­gálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXX. törvény tehát változást hozott: lehetõvé teszi a felmentést úgy, hogy a módosító törvény 15. §-a a Kjt. felmentést szabályozó 30. § (1) bekezdését kiegészítette egy új, f) ponttal, és a nyugdíjasnak minõsülést szabályzó Kjt. 37/B. §-a (3) bekezdését pedig a módosító törvény 16. § rendezte. A hatálybalépés idõpontja: 2011. április 2.

Idézzük a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 2011. április 2. napjától hatályos, egységes 30. § és 37/B. § rendelkezéseit, kiemelve vastagon a változást, amelyek értelmében:

„30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;

b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje, a központi költségvetési szerv vezetõje vagy az önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetõség;

c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelõen;

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetõleg legkésõbb a felmentési idõ kezdetének napján nyugdíjasnak minõsül (37/B. §);

e) az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idõvel kapcsolatos feltételeivel legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ közalkalmazott azt írásban kérelmezi; vagy

f) a negyven éves szolgálati idõvel igénybe vehetõ öregségi teljes nyugdíj [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés] feltételével legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ közalkalmazott nõ azt írásban kérelmezi.

37/B. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott akkor minõsül nyugdíjasnak, ha

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve

b) az a) pontban említett korhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban, vagy

c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy

d) elõrehozott (csökkentett összegű elõrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy

e) szolgálati nyugdíjban, vagy

f) korengedményes nyugdíjban, vagy

g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá esõ nyugellátásban, illetõleg

h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban

részesül.

(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b)-h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minõsül az a közalkalmazott, aki

a) az elõrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik és felmentésére a 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor,

b) a negyven éves szolgálati idõvel igénybe vehetõ öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor.

(4) A közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.”

 

A Pedagógusok Lapjának elõzõ  (2011. évi 3.) számában részletesen ismertettük a nõk kedvezményes nyug­díjba vonulási lehetõségét.

 

Pedagógusok Szakszervezete

Országos Iroda