Hírek

A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõk kiszámítása

A Sztrájkbizottság és a Kormány közötti tárgyalások során sikerült elérni, hogy a pedagógusok besorolásakor vegyék figyelembe mindazokat a korábbi foglalkoztatási jogviszonyokat, amelyeket a Kjt. a fizetési fokozat megállapításához jogszerzõ idõként elfogad.

A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõk kiszámítása

A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõk kiszámítása közzétételének a szeptember 1-jétõl hatályos ún. pedagógus-életpályamodell ad különös aktualitást.

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága és a Kormány között létrejött megállapodásban foglaltakra tekintettel u. i. a Sztrájkbizottságnak a tárgyalások során sikerült elérnie azt, hogy a pedagógusok besorolásakor vegyék figyelembe mindazokat a korábbi foglalkoztatási jogviszonyokat, amelyeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) a fizetési fokozat megállapításához jogszerzõ idõként elfogad. A törvénymódosítás megtörtént. A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. § (5) bekezdésének eredeti szövege kizárólag a pedagógus-munkakörben eltöltött jogviszonyokat engedte beszámítani. Kivétel: a Gyakornok fokozatba sorolt pedagógus!

CSAK KÖZALKALMAZOTTAKNAK

Felmentési idõhöz, jubileumi jutalomra való jogosultsághoz

[Kjt. 87/A. § (1)–(2), (5) bek.]

CSAK KÖZALKALMAZOTTAKNAK

Végkielégítés mértékének meghatározásához

[Kjt. 37. § (4)–(5) bek.]

MUNKAVÁLLALÓKNAK

ÉS KÖZALKALMAZOTTAKNAK

Az Nkt. 64. § (5) bek. szerinti fizetési kategória megállapításához

[Kjt. 87/A. § (3)–(4) bek., 65. § (2) bek.]

1.   Tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intézmé­nyeknél eltöltött idõ,

2.   közszolgálati, szolgálati jogviszonyban eltöltött idõ,

3.   a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerveknél munkaviszonyban, közszolgálati jog­viszonyban töltött idõ,

4.   a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény, valamint a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerveknél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött idõ,

5.   bíróságnál, ügyészségnél eltöltött idõ,

6.   hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban töltött idõ,

7.   a Kjt., a köztisztviselõi törvény, a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szer­veknél ösztöndíjasként eltöltött idõ,

8.   az állami vezetõi szolgálati jogviszonyban eltöltött idõ,

9.   jogszabály, kormányhatározat, bírósági jogerõs ítélet alapján, ha megállapítható, hogy a munkaviszony meg­szüntetésére politikai vagy vallási meggyõzõdés, mun­káltatói érdekképviselethez való tartozás, illetve ezzel összefüggõ tevékenység miatt került sor, a munkavi­szony megszüntetésétõl 1990. május 2-ig munkavi­szonyban nem töltött idõtartam – az 1–3. pontban foglaltakon túlmenõen,

10. az 1992. július 1-je elõtt áthelyezéssel keletkezett korábbi munkaviszonyban töltött idõt mindaddig, amíg a közalkalmazott jogviszonyát nem szünteti meg. Több áthelyezés esetén, ha azok az utolsó áthelyezésig folyamatosak, valamennyi áthelyezés.

11. az 1–7. és 9. pontban felsorolt idõn belül a munkavi­szonynak az az idõtartama, amely alatt a közalkalma­zott nem végzett munkát (fizetés nélküli szabadság, sorkatonai szolgálat stb.),

Az 1–7. pontokban a foglalkoztatási jogviszony megszű­nésének módjától független a közalkalmazotti jogviszonyba történõ beszámítás.

1.   Az utolsó önkormányzati, állami költségvetési intézményben el­töltött idõ,

2.   a korábbi, közalkalmazotti jogvi­szonyban eltöltött idõ – amen­nyiben innen áthelyezéssel került a közalkalmazott utolsó munkál­tatójához. Ilyen intézményekbõl történõ több, folyamatos áthe­lyezés esetén valamennyi intéz­ményben ténylegesen eltöltött idõ,

3.   jogutódlás esetén a jogelõdnél, a munkáltató egy részének vagy egészének átadása esetén az át­adó munkáltatónál munkavi­szonyban, közalkalmazotti jogvi­szonyban töltött idõ,

4.   közeli hozzátartozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, to­vábbá a tizenkét éven aluli gyer­­mek betegsége esetén az ott­honi ápolás érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje az 1–3. pont alatti idõn belül.

 

Figyelmen kívül kell hagyni a 4. pontban foglaltak kivételével a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a sza­badságvesztés, a szigorított ja­vító-nevelõ munka, a javító-ne­velõ munka és a közérdekű mun­ka idõtartalmát.

1.   A felmentési idõhöz, jubileumi jutalomhoz figyelembe vehetõ idõtartam (1. oszlop), ezen túl­menõen,

2.   az 1992. július 1-jét megelõzõen fennállt munkaviszony teljes idõtartama, ezt követõen

3.   bármely más munkáltatónál el­töltött idõbõl az az idõ, amely alatt a közalkalmazotti munka­körének betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, képesítés­sel rendelkezett a közalkalma­zott,

4.   a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, polgári szolgálat­ban eltöltött idõ, kivéve, ha ez az idõszak egyébként is elfo­gadható közalkalmazotti jogvi­szonyban töltött idõként,

5.   a közalkalmazott elsõ besorolá­sánál a munkaviszony fennállá­sának az az ideje, amely alatt nem végzett munkát (fizetés nélküli szabadság stb.) az 1–3. pontokban felsorolt idõn belül.

      További besorolásnál csak a közeli hozzátartozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, to­vábbá a tizenkét éven aluli gyer­mek betegsége esetén az ott­honi ápolás érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje, az 1–3. pontokban felso­rolt idõn belül.

 

Forrás: Iskolaszolga


Megjegyzések:

1.   Szolgálati jogviszony: fegyveres erõknél, fegyveres testületeknél, rendészeti szerveknél hivatásos állományban eltöltött idõ.

2.   A külföldön eltöltött munkaviszonyokat kizárólag a fizetési fokozat megállapításakor lehet figyelembe venni.

3.   Az új besorolást az eddig elfogadott jogszerzõ idõ szerint kell tehát elvégezni, amennyiben az megfelelt a Kjt. elõírásainak.

4.   Figyelem! A Kjt.-ben használt „fizetési fokozat” azonos az Nkt.-ben „fizetési kategória”-ként megjelölt fogalommal.