Hírek

Levél Dúró Dórának, a kulturális bizottság elnökének

Levél Dúró Dórának, a kulturális bizottság elnökének


PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
ELNÖKÉTŐL

 

Dúró Dóra Úrasszonynak
az Országgyűlés Kulturális

Bizottságának elnöke

B U D A P E S T

Tisztelt Elnök Asszony!

            Kérem, hogy a Kulturális Bizottság 2014. november 26-i ülésén ismertesse a megjelentekkel a Pedagógusok Szakszervezetének álláspontját Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számon benyújtott törvényjavaslatról. A bizottsági ülés időpontjában én és helyettesem – a PSZ szervezeti és működési szabályzata alapján képviseleti joggal felruházott vezetők – nemzetközi kötelezettségünk teljesítése céljából külföldön tartózkodunk, ily módon nem áll módunkban személyesen ismertetni az álláspontunkat.

            1. Nem vonva kétségbe, hogy a T. Kulturális Bizottság tökéletesen tisztában van felelősségével és ebből adódó feladataival, mégis szükségesnek tartom felhívni a figyelmet a tárgyalt javaslathoz kapcsolódó másik – Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számon – benyújtott törvényjavaslatra, amely döntő módon befolyásolja az oktatás költségvetési helyzetét:

            a) A szakképző intézmények állami fenntartása megváltozik. A változások pénzügyi kihatása nem ismert, nincs bemutatva. Az tény, hogy erre a célra a tárgyalt költségvetési javaslatban nincs elkülönített forrás, s arra sincs utalás, hogy a jelenlegi állami intézményfenntartó költségvetésének megosztására milyen elvek szerint kerüljön sor. Amellett, hogy a Pedagógusok Szakszervezete nem támogatja a köznevelés rendszerének „szétszedését”, szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelenleg betervezett összeg kerül felosztásra, mind a két állami intézményfenntartó, intézményeivel együtt működésképtelenné válik. Ezért a Pedagógusok Szakszervezete javasolja, hogy a bizottság kérjen részletes hatástanulmányt a tervezett változtatásról, s ennek függvényében különítse el a szükséges fedezetet a változtatások végrehajtásához. Javasolja továbbá, a bizottság utasítsa az illetékes minisztereket arra, hogy 2015. első negyedévében mutassák be – az érintett szakszervezetek és szakmai szervezetek bevonásával elkészített – a szakképzés átalakításának részletes terveit.

            b) Az a) pontban említett javaslat a Nemzeti köznevelésről szóló törvénynek azokat a rendelkezéseit változtatja meg – minden előzetes szakszervezeti egyeztetés, s hatástanulmányok bemutatása nélkül – amelyek a törvénykezés kormányzati alapelvei voltak: megszünteti az életpálya előmeneteli rendszerében található illetményalap és pótlékalap minimálbérhez kötését, illetve felszámolja az engedélyezett, kötelezően előírt létszám törvény szerint járó bérének és közterheinek költségvetési finanszírozását. A Pedagógusok Szakszervezete mindkét megoldást elutasítja. Kéri a bizottságot, szólítsa fel az illetékes minisztereket, hogy a jelzett javaslat bizottsági tárgyalásáig egyeztessenek az érintett szakszervezetekkel és szakmai szervezetekkel, és arról adjanak részletes tájékoztatást a bizottságnak.

            2) A Pedagógusok Szakszervezetének becslése szerint ahhoz, hogy az államosított köznevelés rendszere működéséhez szükséges minimális fedezet rendelkezésre álljon, legalább további 150 000 millió forintra lenne szükség. A rendszer hiánya több, mert az óvodák fenntartásához szükséges fedezetet sem kapják meg az önkormányzatok, s az állami fenntartásba vett intézmények önkormányzati működtetéséhez szükséges fedezet sem látszik a költségvetésében.

            a) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségvetése nem éri el az idei módosított költségvetését. A 2014. évi eredeti 484 244,7 millió forintot 60 000 millió forinttal egészítette ki az idén a kormány. A javaslatban ennél kisebb összeg, 523 857,6 millió forint szerepel. Hiányzik a 2014. szeptemberi béremelés áthúzódó költségvetési hatása, a mintegy évi 12 000 millió forint fedezete. Hiányzik a 2015. évi soros előrelépések, a januári Pedagógus II. fokozatba lépőknek, a szeptemberi béremelés további költségeinek, az életpálya szeptemberi, további mintegy hétezer főre történő kiterjesztésének – fedezete. Annak ellenére, hogy az állami intézményfenntartó költségvetésében – a személyi kiadások terhére – megduplázódott a dologi kiadások előirányzata – 25 747,3 millióról 53 432,1 millióra –, ez az összeg még a legszükségesebb kiadásokat sem fedezi. Fejlesztésre pedig egy fillér sem jut. A Pedagógusok Szakszervezet javasolja, hogy a bizottság az állami intézményfenntartó központ költségvetésébe építsen be 60 000 millió forintot a személyi kiadásokhoz, továbbá 90 000 millió forintot a dologi kiadásokhoz.

            b) Az a) pontban feltüntetett 60 000 millió forintból 28 000 millió forint szükséges a pedagógus életpálya költségeinek fedezéséhez. 16 000 millió – évi átlag 400 000 ezer forinttal és 40 000 alkalmazottal számolva – az életpálya alá nem tartozó nevelő-oktató munkát segítők, technikai és adminisztratív dolgozók díjazására, 16 000 millió forint a kollektív szerződésben foglaltak – 32 óra feletti intézményi munka, 26 + eseti helyettesítés feletti tanítási óra díjazása, szociális és egyéb juttatások – végrehajtására.

            c) Az óvodák fenntartására szánt többletforrások – 138 596,1 millióról nőtt 142 348,9 millió forintra – nem elégségesek a feladatellátáshoz. Ugyanazok a többletterhek megjelennek itt is, mint amelyek megjelennek az állami intézményfenntartónál. Az óvodákban foglalkoztatott, az életpálya alá nem tartozó nevelő-oktató munkát segítők, technikai és adminisztratív dolgozók többletdíjazásához is további fedezetre van szükség. A Pedagógusok Szakszervezete javasolja a bizottságnak, hogy az óvodák fenntartásához szükséges fedezetet 200 000 millió forintban állapítsa meg.

            d) A gyermekétkeztetésre szánt többletforrások – 52 639,6 millió forintról nőtt 58 000 millió forintra – nem fedezik az egészséges étkeztetés kormányprogram fedezetét. A Pedagógusok Szakszervezete javasolja a bizottságnak, hogy a gyermekétkeztetés fedezetét 70 000 millió forintban állapítsa meg.

            e) Az állami fenntartású intézmények szakmai kiadásainak költségeit az állam magára vállalta. A működtetéssel összefüggő kiadásokat a háromezer főnél nagyobb lélekszámú településeknél hagyta. Ezt a feladatot az önkormányzatoknak saját, egyre csökkenő bevételeikből, lényegében költségvetési támogatás nélkül – 2 500,0 millió forint van beállítva ehhez a feladathoz – kell fedezniük. A Pedagógusok Szakszervezete javasolja, hogy a bizottság ezt az összeget 25 000 millió forintban állapítsa meg.

            Tisztelt Elnök Asszony!

            A Pedagógusok Szakszervezete őszintén reméli, hogy a Kulturális bizottság segítséget nyújt a köznevelés rendszere zavartalan működéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez, és bizottsági módosító indítványok benyújtásával a szükséges fedezetet beépíti a 2015. évi központi költségvetésbe.

 

Budapest, 2014. november 25.

Üdvözlettel:
Galló Istvánné